Masies imaginades

Projecte personal

2021

Masies imaginades és un comentari en forma d’experimentació artística que vol remarcar la ideologia i la condició d’artefacte cultural de l’Estudi de la Masia Catalana. Una acurada selecció de fotogra es, extretes dels fons de l’Estudi que custodia el Centre Excursionista de Catalunya, amb voluntat d’accentuar el biaix de classe del treball, serveix de base per a l’entrenament d’una xarxa neuronal que genera noves imatges de masies. El resultat ens mostra unes imatges estèticament a cavall entre tècniques rudimentàries de la fotogra a i del gravat. La seva falta de versemblança mimètica i de sentit rigorós de la perspectiva resten efectivitat documental per obrir pas a un imaginari de fantasia pairal.